Чергові загальні збори учасників Товариства, які відбудуться 04 червня 2020 року

 Шановні учасники Товариства!

       ТДВ «Первомайськдизельмаш» повідомляє про скликання чергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04 червня 2020 року о 14 годині за адресою: вул. Юрія Гагаріна, 17, м. Первомайськ, Миколаївська обл. (адміністративна будівля). Реєстрація учасників проходитиме за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.30. Для реєстрації необхідно мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
У разі, якщо на момент проведення загальних зборів будуть діяти обмеження, прийняті Кабінетом Міністрів України Постанова № 215 від 16.03.2020 р., Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів учасників шляхом заочного голосування.
Учасники Товариства, які у зв’язку з прийнятими обмеженнями Кабінетом Міністрів України (підпункт 2 пункт 2 Постанови № 215 від 16.03.2020 р. «Забороняється проведення масових заходів, у яких бере участь більше 10 осіб») не зможуть бути присутні на чергових загальних зборах учасників, мають право взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально (частина 13.2.6. статті 13 Статуту Товариства та частина 1 статті 35 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VIII від 06.02.2018 р.).

Затверджений рішенням Наглядової ради
перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження результатів діяльності ТДВ «Первомайськдизельмаш» за 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік.
3. Розподіл чистого прибутку/покриття збитку.
4. Виплата дивідендів.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішень з питань порядку денного додається.
У разі прийняття участі у чергових загальних зборах шляхом заочного голосування:
— відповідно до ч.2 ст.35 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VIII від 06.02.2018 р. голос учасника зараховується до результатів голосування, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування «за» чи «проти» рішень з питань порядку денного;
— надіслати відповідь щодо голосування з питань порядку денного учасник має до 01 червня 2020 року за адресою: 55213, вул. Юрія Гагаріна, 17, м. Первомайськ, Миколаївська обл.

 

     Голова Наглядової ради Товариства

 

 


 

Затверджений рішенням Наглядової ради перелік питань разом
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1.1.Проведення підрахунків голосів учасників та їх представників під час голосування на загальних зборах учасників Товариства здійснює лічильна комісія, яка згідно частини 13.2.11. Статуту Товариства обирається загальними зборами учасників Товариства за пропозицією Голови загальних зборів учасників. Обрати лічильну комісію у складі:
– голова лічильної комісії: Ясінський Володимир Валерійович;
– члени лічильної комісії: Кірієнко Олександр Володимирович, Дубовець Андрій Іванович.

2. Затвердження результатів діяльності ТДВ «Первомайськдизельмаш» за 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
2.1. Затвердити результати діяльності Товариства за 2019 рік у складі річного звіту та звіту про діяльність Дирекції.
2.2. Затвердити напрямки діяльності Товариства, викладені у Комплексній програмі діяльності ТДВ «Первомайськдизельмаш» на 2020 рік.

3. Розподіл чистого прибутку/покриття збитку.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
3.1. Затвердити порядок покриття збитку по балансу станом на 31.12.2019 р. у розмірі 6879,8 тис. грн. за рахунок статті «додатковий капітал».

4. Виплата дивідендів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
4.1. З урахуванням збитку по балансу станом на 31.12.2019 р. дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
5.1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, якщо вартість майна, товарів, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
5.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства погоджувати істотні умови правочинів, що будуть укладатися Товариством в період з дати даного рішення до дати наступних загальних зборів учасників Товариства з подальшим схваленням у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
5.3. Уповноважити виконавчого директора Товариства представляти інтереси Товариства та укладати на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства правочини, зазначені в пункті 5.1. даного рішення, та підписувати всі необхідні документи, пов’язані з їх укладанням.